Ένταξη της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΧΕ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217088 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΧΕ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ»
με Κωδικό ΟΠΣ 5217088 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Κείμενο Απόφασης Ένταξης