ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Δράσεις Οργάνωσης της διαχείρισης ΕΤΠΑ (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 7.0.0.1-a_2 και τίτλο:

Δράσεις Οργάνωσης της διαχείρισης ΕΤΠΑ

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 300.000€
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15-12-2021
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31-12-2022

Δυνητικοί Δικαιούχοι:  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ