Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Πρόσκληση: «Νέα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 4Β.ια.2δ_2 και τίτλο:

«Νέα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 2.500.000,00 €

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10-07-2024
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 5-11-2024

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση λειτουργίας νέων δομών ΚΗΦΗ που δεν περιλαμβάνονται στις συνεχιζόμενες δομές της ΠΠ 2014-2020.
Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν τους επιτρέπουν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λπ.) και παράλληλα το περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους.
Λειτουργούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε καθημερινή βάση και μπορούν να φιλοξενούν ηλικιωμένους για σημαντικό χρονικό διάστημα της ημέρας. Παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας στους ηλικιωμένους στη διάρκεια της παραμονής τους όπως νοσηλευτική φροντίδα, φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης, ατομική υγιεινή, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης κλπ.
Η συγχρηματοδότηση των δομών εστιάζει και στοχεύει στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και συνάδει με τις πολιτικές της αποϊδρυματοποίησης, της ενεργού διαβίωσης στη κοινότητα, αλλά και της πολιτικής για την μακροχρόνια φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας.
Ως ομάδα στόχος ορίζονται τα άτομα τρίτης ηλικίας.
Σκοπός της δράσης είναι η παραμονή των ατόμων τρίτης και τέταρτης ηλικίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών των οικογενειών με ηλικιωμένο μέλος, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των μελών της οικογένειας.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να:
Α. διαθέτουν την απαιτούμενη σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή να έχουν αιτηθεί πριν την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
Β. παρέχουν τις περιγραφόμενες στις σχετικές Υ.Α. υπηρεσίες στους ωφελούμενους για 7,5 ώρες κατ’ ελάχιστο, ημερησίως
Γ. ειδικότερα, σημειώνεται ότι για τα ΚΗΦΗ, που εκ της αδείας τους έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν δύο βάρδιες (πρωινή και απογευματινή), θα πρέπει, προκειμένου να συμμετάσχουν και να επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, να δηλώσουν στην αίτησή τους μία (1) μόνο βάρδια, είτε την πρωινή είτε την απογευματινή, για να παρέχουν τις περιγραφόμενες στην παρούσα υπηρεσίες.
Η επιλογή των ωφελουμένων γίνεται βάσει των κατωτέρω κριτηρίων:
α) Κατάσταση υγείας
β) Οικογενειακό Εισόδημα
γ) Οικογενειακή Κατάσταση.
Για την επιλογή ωφελουμένων η μοριοδότηση και η διαδικασία επιλογής θα ακολουθεί τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης
Κάθε ΚΗΦΗ θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές (λειτουργίας στελέχωσης, κτιριακών προδιαγραφών) κλπ) που προβλέπονται στην ΥΑ αριθ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/Β), όπως ισχύει.
Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν συνημμένα στην πρόταση τους
α) Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης ΥΕ με ίδια Μέσα
β) Περιγραφή της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού (τεκμηρίωση της επάρκειας τους και της συμβατότητά τους με τις προδιαγραφές της προαναφερόμενης ΥΑ όπως ισχύει και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Έντυπο 1b_Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒ_ΑΜΕΑ 21-27_v1_141122).
γ) Περιγραφή της στελέχωσης της δομής/δομών και της διαδικασίας πρόσληψης είτε για το σύνολο του προσωπικού είτε για περιπτώσεις που ένα μέρος του προσωπικού υπάρχει και απαιτείται πρόσθετη στελέχωση.
δ) Ανάλυση του προϋπολογισμού και της αιτούμενης στελέχωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III της παρούσας πρόσκλησης.
ε) Συνοπτικό αλλά τεκμηριωμένο πλάνο δημοσιότητας και πλάνο δικτύωσης.
Η χρηματοδότηση της δράσης αφορά στο χρονικό διάστημα έως 30/06/2029.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Α.Α. 11373