1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: “Μηχανισμός για τη διακυβέρνηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης” (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει 1η τροποποίηση της  Πρόσκλησης με κωδικό 1.i.3 και τίτλο:

«Μηχανισμός για τη διακυβέρνηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 2.000.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01-05-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30-09-2023

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διακυβέρνηση, την παρακολούθηση και την υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα της υλοποίησης της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ, τη διασφάλιση της συνεκτικής και αποτελεσματικής διεξαγωγής των διαδικασιών που προβλέπονται και τη διασφάλιση των απαραίτητων ρόλων και λειτουργιών για τη δυναμική εξέλιξη του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδύσεων στην καινοτομία και την έρευνα, και η διασύνδεση του καινοτομικού κεφαλαίου με τον παραγωγικό ιστό, στους τομείς που θα αναδειχθούν μέσα από την εξειδίκευση σε περιφερειακό επίπεδο της ΕΣΕΕ, την τροφοδότηση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης που πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο με νέες καινοτόμες ιδέες και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ εθνικού και περιφερειακού επιπέδου.
H ανάπτυξη Μηχανισμού για τη διακυβέρνηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της ΠΣΕΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ως βασικούς στόχους: α) Την ενίσχυση της δικτύωσης των επιχειρήσεων και ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, με εστίαση στην ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων, β) την εστίαση της Ε & Κ των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στις ανάγκες των επιχειρήσεων και στις ευκαιρίες που αναδεικνύει η ΠΣΕΕ, γ) την αύξηση του αριθμού των ερευνητών που συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία και την ενίσχυση της συμμετοχής του επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις υποδομές έρευνες και καινοτομίας. Η υλοποίηση των στόχων αυτών οργανώνεται με το σχεδιασμό της Δράσης 1.i.3 – Μηχανισμός για τη διακυβέρνηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της ΠΣΕΕ. Επιπρόσθετα ο Περιφερειακός Μηχανισμός θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (Π.ΣΕ.Κ.) και τη διαρκή διεξαγωγή και λειτουργία διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης, διασφαλίζοντας τη συνεκτική λειτουργία του, τη συμμετοχή όλων των απαραίτητων ρόλων και λειτουργιών και την δυναμική εξέλιξή του, με όρους δημοκρατικής και αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Ο Περιφερειακός Μηχανισμός θα φέρει την αρμοδιότητα για την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης με στόχο την εξειδίκευση της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ, τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού ιστού της ΠΔΕ, την τροφοδότηση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης που πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο με νέες καινοτόμες ιδέες και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ εθνικού και περιφερειακού επιπέδου. Το σύστημα διακυβέρνησης που θα αναπτύξει ο Περιφερειακός Μηχανισμός θα διευθύνει, θα διαχειρίζεται και θα υποστηρίζει τις ανωτέρω διαδικασίες στην εθνική και περιφερειακή τους διάσταση, εξασφαλίζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεων στη βάση ποσοτικοποιημένων στόχων. Παράλληλα οι προτεραιότητες που αναδεικνύονται σε περιφερειακό επίπεδο θα χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» Διευκρινίζεται ότι η δραστηριότητα του Περιφερειακού Μηχανισμού δεν αφορά παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις καθότι η δομή λειτουργεί υποστηρικτικά προς το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η εν λόγω Δράση συμβάλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 1i και ειδικότερα στην ενίσχυση και ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και στοχευμένης εφαρμοσμένης έρευνας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής διαδικασίας και των νέων ιδεών από υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις για την αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, αλλά και των διαδικασιών παραγωγής και διαχείρισης, και η εμβάθυνση και ενίσχυση της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1568