ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Αξιοποίηση των Δεδομένων με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 1.ii.2 και τίτλο:

«Αξιοποίηση των Δεδομένων με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 4.604.450,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29-05-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29-09-2023

Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου τομέα και των δημοσίων υπηρεσιών, με υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών για την αξιοποίηση των δεδομένων, ώστε να βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και να βοηθούν στην ενίσχυση και την ανάπτυξη του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Η σημασία των δράσεων αυτών, και η συμβολή τους στην επίτευξη των σκοπών και αποτελεσμάτων που αναφέρονται στον Ειδικό Στόχο, αναδείχθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 όπου κινήθηκε η διαδικασία ωρίμανσης τέτοιου τύπου δράσεων με σκοπό να εξειδικεύσουν και να συμπληρώσουν την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής.
Οι δράσεις σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν σε συμπληρωματικότητα και συνέργεια με της επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, τον Αναπτυξιακό Στόχο «Έξυπνη Ανάπτυξη» του ΕΠΑ 2021-2025 και της Πυλώνες «Ψηφιακός μετασχηματισμός» και «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με της πολιτικές του τομεακού προγράμματος EΠΑΝΕΚ.
Η δράση συνάδει με τον ειδικό στόχο: RSO1.2. Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ) και την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2021-2025), καθώς έχει λάβει σύμφωνη γνώμη από την Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Διεύθυνση Τομεακών έργων Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την εναρμόνιση του Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και μέρους του αρχείου των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών» με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1948