ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Επικοινωνία και Προβολή ΕΚΤ+» (Ενεργό)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 7.1_Γ/1 και τίτλο:

«Επικοινωνία και Προβολή ΕΚΤ+»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 506.037,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29-05-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29-09-2023

 

Η δράση περιλαμβάνει την εξειδίκευση και εφαρμογή της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος και κάθε μορφής ενέργειες που συνδέονται με τη Στρατηγική, όπως οι προβλεπόμενες ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος και των επιμέρους παρεμβάσεών που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ και απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη. Περιλαμβάνει δε ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων ΕΚΤ+ του ΠΠ, τη δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, τη σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης, τις δαπάνες για τη χρήση των μέσων επικοινωνίας που προβλέπονται από τη στρατηγική (μέσω έντυπου υλικού, τύπου, ΜΜΕ, ηλεκτρονική πληροφόρηση, κλπ), ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών, ενέργειες αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας, οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων, σεμιναρίων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κλπ.

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Α.Α 1951