Πρόσκληση: «Διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας ΠΦΥ: Συνέχιση Λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 4Β.ια.6.α/2 και τίτλο:

«Διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας ΠΦΥ: Συνέχιση Λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 2.563.129,33 €

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23-10-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28-11-2023

Η παρούσα αφορά στη συνέχιση της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), οι οποίες χρηματοδοτούνταν από το “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020” και οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Προγραμματικής Περιόδου 2021 -2027.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον ωφελούμενο πληθυσμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους νόμους 4461/2017, 4486/2017, 4931/2022 και στις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και στα οριζόμενα στην υπ. Αριθ. 91986/ 09-10-2023 ΚΥΑ: «Διαδικασία -Πλαίσιο Εφαρμογής της δράσης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των Περιφερειών του ΕΣΠΑ 2021-2027», τους όρους του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα» και το εθνικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ,
  • 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Η ΕΔΕΥΠΥ ως Επικεφαλής Εταίρος υποβάλλει το Τεχνικό Δελτίο Πράξης κατά τα προβλεπόμενα στην υπ. αριθ. 91986/ 09-10-2023 ΚΥΑ «Διαδικασία – Πλαίσιο Εφαρμογής της δράσης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», συγχρηματοδοτούμενης από
    το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027» (ΦΕΚ 5947/Β/12- 10-2023).
    Η/ΟΙ Υγειονομική/ές Περιφέρεια/ες (Εταίροι) είναι ο/οι αρμόδιος/οι φορεας/είς για την εκτέλεση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου/Επικεφαλής Εταίρου (Υπουργείο Υγείας-ΕΔΕΥΠΥ) όσο και του/των Εταίρου/ων (ΥΠΕ), αποτυπώνονται στην υπ. αριθμ. 91986/ 09-10-2023 ΚΥΑ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ