Πρόσκληση: «Διαχείριση δικτύων λυμάτων εντός περιοχών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Τμηματοποιημένα Έργα)» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 5.i.6α/1 και τίτλο:

«Διαχείριση δικτύων λυμάτων εντός περιοχών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Τμηματοποιημένα Έργα)»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 1.000.000,00 €

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21-11-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29-02-2024

Η δράση 5.i.6α/1: «Διαχείριση δικτύων λυμάτων εντός περιοχών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Τμηματοποιημένα Έργα)» αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της πράξης «ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΥΠΟΖΩΝΩΝ Α6 & Α7 ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.
Αφορά τη διαχείριση των δικτύων λυμάτων σε περιοχές που υλοποιείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και περιλαμβάνει έργα κατασκευής/βελτίωσης δικτύων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων στις Ε.Ε.Λ. των τμημάτων των πόλεων για την απορρύπανση των περιοχών ΒΑΑ και την βελτίωση και την ενίσχυση των υποδομών αποχέτευσης. Επίσης στη δράση δύναται να περιλαμβάνονται αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες, εργασίες δικτύων κοινής ωφέλειας κλπ.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ