Πρόσκληση: «Συμπληρωματικές δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης σε σχέση με το Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας που συνδέονται με άλλους κινδύνους σχετιζόμενους με το κλίμα πλην πυρκαγιών (π.χ. καταιγίδες, ξηρασία)» (Ενεργό)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 2.iv.3α/1 και τίτλο:

«Συμπληρωματικές δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης σε σχέση με το Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας που συνδέονται με άλλους κινδύνους σχετιζόμενους με το κλίμα πλην πυρκαγιών (π.χ. καταιγίδες, ξηρασία)»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 2.000.000,00 €

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22-01-2024
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30-05-2024

Η δράση στοχεύει στην χρηματοδότηση έργων και επενδύσεων (εξοπλισμού) τα οποία θα συνεισφέρουν στην ικανότητα των φορέων να ανταποκρίνονται σε κινδύνους σχετιζόμενους με την κλιματική αλλαγή πλην πυρκαγιών και ενισχύουν σημαντικά τις λειτουργίες της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης περιλαμβάνονται: Έργα προμήθειας κατάλληλου εξοπλισμού πρόληψης και αντιμετώπισης άλλων κινδύνων σχετιζόμενων με το κλίμα πλην πυρκαγιών (π.χ. καταιγίδες, ξηρασία), με στόχο την ενίσχυση των αρμόδιων φορέων και Υπηρεσιών. Η δράση μπορεί να χρηματοδοτήσει και την ανάπτυξη υποδομών παρατήρησης / παρακολούθησης της εφαρμογής του ΠΕΣΚΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το Εθνικό Παρατηρητήριο που προβλέπεται στο άρθρο 25 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (Ν.4936/2022). Επίσης μπορούν να περιλαμβάνονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πιλοτικές εφαρμογές χωρικά εντοπισμένες σε τοπικό επίπεδο και συμμετοχικές διαδικασίες. Η δράση αφορά σε έργα που έχουν ωριμάσει κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και πρόκειται να υλοποιηθούν στην ΠΠ 2021-2027.
Ενδεικτικό έργο της δράσης είναι : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Για την προώθησή τους θα λαμβάνεται σύμφωνη γνώμη από Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Δήμοι, ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ