2η Τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση υφιστάμενων Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και Κατάρτιση νέων Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ. Η τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης της πρόσκλησης. (Ενεργό)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει 2η τροποποίηση της  Πρόσκλησης με τίτλο:

«Υποβολή προτάσεων Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων για Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση υφιστάμενων Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ
του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και Κατάρτιση νέων Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 118.571.260,00 €

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26-05-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19-01-2024 για τις συνεχιζόμενες ΒΑΑ & 30-04-2024 για τις νέες ΒΑΑ

Καλούνται για την υποβολή, στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2021-2027,
1. των επικαιροποιημένων Στρατηγικών σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της περιόδου 2014-2020
Οι αρμόδιες Αστικές Αρχές (Στρατηγικοί Φορείς):
i. Δήμος Πατρέων
ii. Δήμος Αγρινίου
2. των δύο (2) νέων Στρατηγικών σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) όπως αυτές αναφέρονται στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»
Οι Αστικές Αρχές:
iii. Δήμος Πύργου
Δήμος Ήλιδας
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
iv. Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
Δήμος Ξηρομέρου
Ως Στρατηγικοί Φορείς για την υποβολή των Στρατηγικών της περίπτωσης (2) και τον συντονισμό αυτών, θεωρούνται οι φορείς -Εμπλεκόμενοι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού κ.α.- οι οποίοι σαφώς ορίζονται σε Εταιρικό Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των αναφερόμενων φορέων.

 

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ