5η τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για τη δράση 1.δε.9 «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα προβαίνει στην 5η τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για τη δράση 1.δε.9 «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Η τροποποίηση αφορά:

I. Στο κεφ. 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, προσθήκη της παραγράφου «Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2831/2023 (OJ L15.12.2023) της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας»
II. Στο κεφ. 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, προσθήκη του καθεστώτος ενίσχυσης «Καν. ΕΕ 2023/2831 για τις περιπτώσεις αιτήσεων χρηματοδότησης, οι οποίες θα ενταχθούν στη Δράση σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων (π.χ. Αποφάσεις ΣτΕ) μετά την 01.01.2024.»
III. Στο κεφ. 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, προσθήκη της παραγράφου «Σε περιπτώσεις αιτήσεων χρηματοδότησης, οι οποίες θα ενταχθούν στη Δράση σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων (π.χ. Αποφάσεις ΣτΕ) μετά την 01.01.2024, τότε αυτές θα χρηματοδοτηθούν με τον Καν. ΕΕ 2023/2831 και συνεπώς πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται με τον Καν. 2023/2831. Ειδικά, επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 000 EUR σε οποιαδήποτε περίοδο 3 ετών (υπολογιζόμενα σε κυλιόμενη ημερολογιακή βάση). Πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, το οικείο κράτος μέλος φροντίζει επίσης να λάβει από την αποδέκτρια επιχείρηση δήλωση, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παρόντος κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σε οποιαδήποτε περίοδο 3 ετών.»
IV. Στο κεφ 7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, προσθήκη της φράσης: «Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις αιτήσεων χρηματοδότησης οι οποίες θα ενταχθούν στη Δράση σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων (π.χ. Αποφάσεις ΣτΕ) το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του έτους ένταξης. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους ένταξης στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης (βλ. κεφ. 4), ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το επόμενο της ένταξης έτος και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.»
V. Στο κεφ. 10.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, προσθήκη της φράσης: Σε περιπτώσεις αιτήσεων χρηματοδότησης οι οποίες θα ενταχθούν στη Δράση σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων (π.χ. Αποφάσεις ΣτΕ) μετά την 01.01.2024 τότε αυτές θα χρηματοδοτηθούν με τον Καν. ΕΕ 2023/2831, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό.
VI. Στο κεφ. 11.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α) Αίτημα Καταβολής (Επαλήθευσης – Πιστοποίησης), προσθήκη της φράσης: «Κατ’ εξαίρεση, για τις περιπτώσεις αιτήσεων χρηματοδότησης οι οποίες θα ενταχθούν στη Δράση σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων (π.χ. Αποφάσεις ΣτΕ) σε μεταγενέστερο χρόνο, το Αίτημα Καταβολής (Επαλήθευσης – Πιστοποίησης) υποβάλλεται από το δικαιούχο σε ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό αυτό έντυπο, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (και επισυνάπτονται σε αυτό τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα όπως αυτά καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII & VIII) σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα η οποία θα καθορισθεί από την ΕΥΚΕ-ΧΕ/ΜΟΔ κατόπιν πρότερης συνεννόησης και για την οποία θα ενημερωθεί εγγράφως ο δικαιούχος»
VII. Στο κεφ. 11.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Β) Επαλήθευση, προσθήκη της φράσης: «Στις περιπτώσεις αιτήσεων χρηματοδότησης οι οποίες θα ενταχθούν στη Δράση σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων (π.χ. Αποφάσεις ΣτΕ) σε μεταγενέστερο χρόνο, κατ’ αντιστοιχία θα επαληθεύεται ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους.»
VIII. Στο κεφ. 12.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, προσθήκη της φράσης: «Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις αιτήσεων χρηματοδότησης οι οποίες θα ενταχθούν στη Δράση σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων (π.χ. Αποφάσεις ΣτΕ) το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του έτους ένταξης και η επιχείρηση να τηρεί τις ανωτέρω υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του έτους ένταξης.»
IX. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, προσθήκη της φράσης: «Στις περιπτώσεις αιτήσεων χρηματοδότησης οι οποίες θα ενταχθούν στη Δράση σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων (π.χ. Αποφάσεις ΣτΕ) σε μεταγενέστερο χρόνο, θα προσκομίζονται οι αντίστοιχες ΑΠΔ (Αναλυτικές και συνοδευτικά έντυπα) κατ’ αντιστοιχία με τον μήνα που τελικά θα γίνει η υποβολή του αιτήματος καταβολής»
X. Προσθήκη Παραρτήματος ΙΧ Υπεύθυνη Δήλωση ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EE) 2023/2831

 

5η τροποποίηση πρόσκλησης