Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αρ. πρωτ. 2409/31.05.2022 Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014- 2020 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ». ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σαφάρι Μπαταριών & Ηλεκτρικών Συσκευών

Ολοκληρώθηκε το «Σαφάρι Μπαταριών & Ηλεκτρικών Συσκευών» με την κλήρωση πέντε ηλεκτρικών ποδηλάτων, την Πέμπτη 16 Ιουνίου, στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας. Η δράση αυτή ήταν αφιερωμένη στο Περιβάλλον και την Ανακύκλωση και συνδιοργανώθηκε και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες (Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας) από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ενστάσεων της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.1 «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ενστάσεων της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.1 «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Απόφαση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕΣΩ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της παρούσας για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την πράξη με τίτλο: «Υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020 μέχρι την

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ενστάσεων της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.9α «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ενστάσεων της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.9α «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

Αποτελέσματα Πρόσκλησης «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενες υποψήφιες επιχειρήσεις ότι κατόπιν της έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης  των προτάσεων για τη δράση 1.δε.9a «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», θα ακολουθήσει η απόφαση ένταξης ή απόρριψης της πρότασής τους. Κάθε υποψήφια επιχείρηση θα λάβει ενημερωτικό ηλεκτρονικό

Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Περιφερειακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2021-2027

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, 26441 Πάτρα, email: dytikiellada@mou.gr, αρμόδιος επικοινωνίας: Αρ. Μαμασιούλας, τηλ: 2613611417, ως Αρχή Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην KYA με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), όπως τροποποιημένη ισχύει α. Ανακοινώνει ότι, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την ανάθεση της σύμβασης του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Scroll to Top