Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 Δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα»

2021-05-06 2153 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη της σύστασης και η ενίσχυση της λειτουργίας  φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α).

H δράση στοχεύει:

 • Στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Στη μείωση της ανεργίας, κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού.
 • Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).
 • Στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν.

 Δικαιούχοι της Δράσης

Είναι νομικά πρόσωπα ,που με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εκπληρώνουν την υποχρέωση ως φορέα Κ.ΑΛ.Ο σύμφωνα με το Ν. 4430/2016 υποβάλλουν την πρόταση, και φέρουν την ευθύνη έναντι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την καλή εκτέλεση του έργου.

Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε 2 επιμέρους κατηγορίες:

Α. Υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο:

Β. Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

Α. Υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο:

 • οι υπό σύσταση Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
 • Να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 • Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας προκήρυξης,
 • Να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους επιλέξιμους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.
 • Να τηρήσουν απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρώην Β’ ή Γ’ κατηγορίας βιβλία).
 • Να έχουν την – κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο. Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν από την επιχείρηση πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης . Οι δικαιούχοι δύναται να ξεκινήσουν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης με δική τους ευθύνη.
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
 • Να δεσμευτούν ότι το επιχειρηματικό τους σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Κάθε επιλέξιμο φυσικό / νομικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου, επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων.
 • Στην περίπτωση που ο υπό σύσταση φορέας Κ.ΑΛ.Ο. θα λάβει τη νομική μορφή της Κοιν.Σ.Επ. τότε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στην υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα.
 • Να αναφέρουν στην υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης τα μέλη (φυσικά ή νομικά) του υπό σύσταση φορέα Κ.ΑΛ.Ο. Σημειώνεται ότι για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας απαιτείται η συμμετοχή σε αυτήν τουλάχιστον πέντε (5) φυσικών ή νομικών προσώπων, για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης τουλάχιστον επτά (7). Στην περίπτωση του Συνεταιρισμού Εργαζομένων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον τριών φυσικών προσώπων.
 • Για τις υπόλοιπες νομικές μορφές των υπό σύσταση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ισχύει η νομοθεσία που διέπει την σύσταση και λειτουργία τους
 • Κατά την συγγραφή τους επιχειρηματικού σχεδίου και το σχεδιασμό του νέου φορέα Κ.ΑΛ.Ο. θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο νόμος 4430/2016
 • Να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
 • Να μην διακόψουν την λειτουργία τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για ένα (1) έτος (τρία (3) έτη στην περίπτωση Δικαιούχων που έχουν κάνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας) μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.
 • Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Να μην ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

 

Β. Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο

 • Να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή του Φορέα Κοινωνικής Οικονομίας με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016) , άρθρο 3, παρ. 1 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016).
 • Να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και πιστοποιητικό μέλους για το τρέχον έτος
 • Να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας που αφορούν όλους τους ΚΑΔ πλην αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επισημαίνεται ότι όλες οι περαιτέρω αναλύσεις των ΚΑΔ 01,02,03,05,06,12,97,98,99,00 είναι μη επιλέξιμες.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την ηλεκτρονική υποβολή της επενδυτικής πρότασης και να δραστηριοποιούνται (έχοντας έδρα ή νόμιμο παράρτημα) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Να έχουν την – κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑΔ, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας πριν την καταβολή της πρώτης πληρωμής.
 • Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
 • Να δεσμευτούν ότι τα επιχειρηματικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρώην Β’ ή Γ’ κατηγορίας βιβλία).
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην διακόψουν την λειτουργία τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για ένα (1) έτος (τρία (3) έτη στην περίπτωση Δικαιούχων που έχουν κάνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας) μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών.
 • Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχουν λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.
 • Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός 3 ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).
 • Να τηρούν και να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Να μην έχει επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα για τους λόγους του αρ. 39 παρ. 1 Ν. 4488/2017 τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:
  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
  • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)
 • Να μην εντάσσεται και να μην ενταχθεί σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).
 • Να μην προβούν σε μείωση προσωπικού κατά το διάστημα υλοποίησης της δράσης. Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο ΕΠ.

  

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ενισχυθούν έργα συνολικού προϋπολογισμού που θα κυμαίνονται  (επιχορηγούμενος π/υ) από 50.000€ έως 150.000€. και θα διέπονται από τον κανονισμό de miminis η μέγιστη δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000€ τα έτη 2021-2020-2019.

Ο συνολικός προβλεπόμενος Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται στα 2.000.000€

Ο συνολικός π/υ κατανέμεται ανά κατηγορία ως εξής:

Α. Υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο: 50%

Β. Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο: 50%

Σε περίπτωση μη ανάλωσης του π/υ από μιά κατηγορία φορέων Κ.ΑΛ.Ο θα μεταφέρεται προς διάθεση στην άλλη κατηγορία.

 

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως 20 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου και σε κάθε περίπτωση με λήξη πριν την 30/6/2023.

 

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Ως έναρξη επιλεξιμότητας θα είναι η ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

 

Ημερομηνίες Υποβολής

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των επενδυτικών προτάσεων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΠΕΠ ΔΕ: Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων»

 

Προβλεπόμενη Έναρξη υποβολής προτάσεων :   Μάιος       2021

Προβλεπόμενη Λήξη υποβολής προτάσεων :       Ιούλιος       2021

 

Η δράση θα υποστηριχθεί όσο αναφορά την υποδοχή των προτάσεων, την αξιολόγηση, την  παρακολούθηση και πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)

 

Μορφή ενίσχυσης

 • 100% για την δημιουργία και τη στήριξη υφιστάμενων θέσεων εργασίας μέσω της επιχορήγησης του κόστους μισθοδοσίας πλήρως απασχολούμενου Προσωπικού με μισθωτή εργασία (επιλέξιμη η κατώτατη νόμιμη αμοιβή)
 • 100% για το κόστος   λειτουργίας (υπολογιζόμενο βάση της μεθοδολογίας απλοποιημένου κόστους στο 40% των επιχορηγούμενων δαπανών μισθοδοσίας)

Ο δικαιούχος θα λαμβάνει το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης σε τρεις δόσεις

α) με προκαταβολή για το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου ή

β) με την συμπλήρωση του  30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

γ) με την συμπλήρωση έως του επόμενου 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

δ) με τη συμπλήρωση του  υπολοίπου  του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

 

 

Πληροφορίες-δημοσιότητα

Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση του Προγράμματος και η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020” διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

Η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση του Προγράμματος (με το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν), θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.dytikiellada.gr, www.pde.gov.gr/ependyseis  και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση έως τις 24/5/2021.

Περισσότερες πληροφορίες από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο: 2613611400), E-mail επικοινωνίας: dytikiellada@mou.gr

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι προβλεπόμενοι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ:

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ

NACE

ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ

CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α         ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
 

01

        Φυτική     και     ζωική     παραγωγή,      θήρα     και     συναφείς δραστηριότητες
02         Δασοκομία και υλοτομία
03         Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
05         Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
06         Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου
 

09.1

        Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
   

09.10

      Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
     

09.10.1

    Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την άντληση πετρελαίου και

φυσικού αερίου

       

09.10.11

  Υπηρεσίες γεώτρησης σχετικές με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
       

 

09.10.12

  Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες

σχετικές με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

       

09.10.13

  Υπηρεσίες υγροποίησης και επαναεριοποίησης του φυσικού αερίου για μεταφορά που γίνεται στο χώρο του ορυχείου
 

10.2

        Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και

μαλακίων

           
           
       

10.41.12

  Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών
12         Παραγωγή προϊόντων καπνού
      25.99.26   Κατασκευή ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους
      25.99.29   Κατασκευή άλλων ειδών από κοινά μέταλλα π.δ.κ.α.
        25.99.29.01 Κατασκευή διακοσμητικών φύλλων από μέταλλα
        25.99.29.02 Κατασκευή ειδών διακόσμησης από ορείχαλκο
        25.99.29.03 Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών
        25.99.29.04 Κατασκευή μεταλλικών κουρτινόβεργων
         

25.99.29.05

Κατασκευή μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως, άλλων από δομικά
         

25.99.29.06

Κατασκευή μεταλλικών σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων

κλπ

        25.99.29.07 Κατασκευή πινακίδων οδικής σήμανσης
        25.99.29.08 Κατασκευή σκαλών από σίδηρο ή αλουμίνιο
       

 

25.99.99

  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων

π.δ.κ.α.

       

 

 

32.12.11

  Επεξεργασία καλλιεργημένων μαργαριταριών, πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, κατεργασμένων

αλλά όχι δεμένων σε κοσμήματα

        32.12.11.01 Παραγωγή ημιπολύτιμων λίθων
        32.12.11.02 Υπηρεσίες αδαμαντόδεσης, επεξεργασίας και λείανσης

 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ

NACE

ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ

CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

          φυσικών διαμαντιών
        46.11.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, ζώντων και γόνου
        46.11.19.05 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, φυσικών μαργαριταριών και

άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους

        46.17.11.27 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων
        46.21.14.03 Χονδρικό εμπόριο αλευριών, χονδράλευρων και σβόλων ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων

ασπόνδυλων, μη βρώσιμων

        46.21.19.11 Χονδρικό      εμπόριο      προϊόντων      π.δ.κ.α.       ψαριών      ή καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων
        46.21.19.19 Χονδρικό       εμπόριο       φυσικών       σφουγγαριών                        ζωικής

προέλευσης

           
    46.38.1     Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
         

 

 

46.48.10.10

Χονδρικό εμπόριο καλλιεργημένων μαργαριταριών, πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, κατεργασμένων

αλλά όχι δεμένων σε κοσμήματα

         

 

46.76.19.14

Χονδρικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών
         

46.76.19.15

Χονδρικό     εμπόριο      μαργαριταριών      από                      καλλιέργεια,

ακατέργαστων

        46.76.19.30 Χονδρικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων
   

47.23

      Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
        47.75.76.18 Λιανικό εμπόριο φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης
         

 

 

47.77.82.06

Λιανικό εμπόριο καλλιεργημένων μαργαριταριών, πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, κατεργασμένων

αλλά μη δεμένων σε κοσμήματα

         

47.77.82.08

Λιανικό      εμπόριο      μαργαριταριών       από                    καλλιέργεια,

ακατέργαστων

        47.77.82.13 Λιανικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων
         

 

47.78.86.18

Λιανικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών

σουπιών

       

47.91.15

  Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων, με

αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

       

47.99.15

  Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
        72.19.40.03 Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία
 

97

        Δραστηριότητες     νοικοκυριών     ως     εργοδοτών                                  οικιακού

προσωπικού

 

 

98

        Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση
99         Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων
00         Έλλειψη δραστηριότητας

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα»

 

ΣΤΑΔΙΟ Α – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης

 

ΣΤΑΔΙΟ Β – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 • Ο Δικαιούχος εμπίπτει στην πρόσκληση
 • Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης
 • Τήρηση των οριζομένων σχετικά με το χαρακτήρα κινήτρου
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε τη λειτουργία της ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος σε διάστημα πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
 • Η επενδυτική πρόταση να εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της  πρόσκλησης
 • Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων
 • Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του κύριου του έργου ή άλλων αρμοδίων οργάνων εάν απαιτείται
 • Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013
 • Πληρούνται όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. (Ε.Ε.) 651/2014
 • Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Στάδιο Γ)

Τα κριτήρια αξιολόγησης της δράσης χωρίζονται σε 3 ομάδες: Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ,  Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, Γ. ΑΛΛΑ και αναλύονται ως εξής:

 

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ο Συντελεστής Στάθμισης της Α ομάδας κριτηρίων είναι 30 %.

Η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία της ομάδας είναι 3,0

 

Α.1: Συνάφεια Τίτλου Σπουδών με το επενδυτικό σχέδιο

Αξιολογείται η συνάφεια των τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της επένδυσης των 5 καλύτερων σε βαθμολογία μελών της ΚΑΛΟ και εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος.

Ο βαθμός που λαμβάνει το κριτήριο Α1 είναι:

 • 10: για υψηλή συνάφεια (>50% των εταίρων / μετόχων σπουδές σε συνάφεια με την επενδυτική πρόταση)
 • 7: για μέση συνάφεια (>10 και <50% των εταίρων / μετόχων σπουδές συνάφεια με την επενδυτική πρόταση)
 • 3: για Χαμηλή συνάφεια
 • 1: όταν δεν υπάρχει συνάφεια ((<10% των εταίρων μετόχων σπουδές σε συνάφεια με την επενδυτική πρόταση)

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.1 είναι 50 %.

 

Α.2: Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης ή της ίδιας της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Αξιολογείται η εργασιακή εμπειρία των 5 καλύτερων σε βαθμολογία μελών της ΚΑΛΟ και εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος.

Ο βαθμός που λαμβάνει το κριτήριο Α2 είναι:

 • 10: για εμπειρία ≥ 10 ετών
 • 7: για εμπειρία <10 και ≥5 ετών
 • 5: για εμπειρία <5 ετών
 • 1: χωρίς εμπειρία

 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.2 είναι 50 %.

 

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ο Συντελεστής Στάθμισης της Β ομάδας κριτηρίων είναι 40 %.

Η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία της ομάδας είναι 5,0

 

B.1 Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η σαφήνεια και η πληρότητα της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου

Αναλυτικότερα εξετάζεται η περιγραφή των επιμέρους επενδυτικών δαπανών, την ανάγκη που καλύπτουν και τον επιδιωκόμενο στόχο. Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου.

(Στο κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερα εύρος τιμών από τον Αξιολογητή όλη η κλίμακα (1 έως 10) σε ακέραιες τιμές).

Επίσης εξετάζεται εάν οι δαπάνες που συγκροτούν το επενδυτικό σχέδιο είναι συμπληρωματικές και εξυπηρετούν τον εξωστρεφή προσανατολισμό της επιχείρησης, τεκμηριώνονται επαρκώς τόσο ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και ως προς την σκοπιμότητά τους.

Στο κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερα από τον Αξιολογητή όλη η κλίμακα (1 έως 10) και όχι προκαθορισμένες τιμές.

Η κλίμακα αξιολόγησης είναι:

Πολύ καλή περιγραφή επενδυτικούς σχεδίου, βαθμός κριτηρίου Β1: 8-10

Καλή περιγραφή επενδυτικούς σχεδίου, βαθμός κριτηρίου Β1: 5-7

Μέτρια περιγραφή επενδυτικούς σχεδίου, βαθμός κριτηρίου Β1: 2-4

Ανεπαρκής περιγραφή επενδυτικούς σχεδίου, βαθμός κριτηρίου Β1: 0 (Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)

 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Β.1 είναι 40 %.

 

Β.2 Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού – Τεκμηρίωση Δαπανών

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η ρεαλιστικότητα των προβλεπόμενων δαπανών και η τεκμηρίωση αυτών με βάση τους στόχους της επιχείρησης, και το μέσο κόστος που προκύπτει σε σχέση με τις τιμές αγοράς.

Αναλυτικότερα εξετάζεται :

η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου / παραδοτέων).

το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης επένδυσης είναι εύλογη.

η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανών και η συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της Πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

 

Εάν η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και η τεκμηρίωση των δαπανών είναι :

 • πολύ καλή τότε το κριτήριο Β.2 λαμβάνει βαθμό 8-10
 • καλή τότε το κριτήριο Β.2 λαμβάνει βαθμό 4-7
 • ανεπαρκής τότε το κριτήριο Β.2 λαμβάνει βαθμό 0 (Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)

 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Β.2 είναι 20 %.

 

 

Β.3: Τεκμηρίωση κοινωνικής καινοτομίας ή κοινωνικής σκοπιμότητας της επένδυσης

Βαθμολογείται η τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας του επιχειρηματικού σχεδίου όσο αναφορά την κοινωνική διάστασή (επίλυση κοινωνικού προβλήματος) ή την ανεπάρκεια των συμβατικών επιχειρήσεων για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης της αγοράς.

Η κλίμακα αξιολόγησης είναι:

 • Πολύ Καλή: 8 – 10
 • Καλή : 4 – 7
 • Ανεπαρκής: 0

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Β.2 είναι 40 %.

 

 

 

 

Γ. Λοιπά κριτήρια

Ο Συντελεστής Στάθμισης της Γ ομάδας κριτηρίων είναι 30 %.

Η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία της ομάδας είναι 4,0

 

Γ.1: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου

Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η εφικτότητα του χρονοδιαγράμματος λαμβανομένης υπόψη της ωριμότητας και της πολυπλοκότητας του επενδυτικού σχεδίου.

Αναλυτικότερα εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της επένδυσης σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο.

β) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της δράσης.

γ) τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης (π.χ. στελέχωση, διοικητικές αποφάσεις κλπ).
δ) τον χρονικό προγραμματισμό των επί μέρους έργων της δράσης

Εάν το χρονοδιάγραμμα κρίνεται :

 • Εφικτό, τότε το κριτήριο Γ.1 λαμβάνει βαθμό 10
 • Οριακά εφικτό, τότε το κριτήριο Γ.1 λαμβάνει βαθμό 6
 • Ανέφικτο ή δεν τεκμηριώνεται, τότε το κριτήριο Γ.1 λαμβάνει βαθμό 0 (Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)

 

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Γ.1 είναι 30 %.

 

Γ.2 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας)

Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται αν η φορέας δεσμεύεται να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης και πόσες.

Αναλυτικότερα, εάν ο φορέας :

 • Δεσμεύεται ότι θα δημιουργήσει Ν.Θ.Ε. (ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας) >30, τότε το κριτήριο Γ.3 λαμβάνει βαθμό 10
 • Δεσμεύεται ότι θα δημιουργήσει 12 < Ν.Θ.Ε. (ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας) ≤ 30, τότε το κριτήριο Γ.2 λαμβάνει βαθμό 8
 • Δεσμεύεται ότι θα δημιουργήσει Ν.Θ.Ε. (ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας) ≤  12, τότε το κριτήριο Γ.2 λαμβάνει βαθμό 4
 • Δεν δημιουργήσει Ν.Θ.Ε. τότε το κριτήριο Γ.2 λαμβάνει βαθμό 0

Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Γ.2 είναι 70 %.