Λειτουργία του Δημόσιου Διαδικτυακού Συστήματος Διαβούλευσης της RIS3 Δυτικής Ελλάδας

Ανακοινώνεται ότι βρίσκεται σε λειτουργία το Δημόσιο Διαδικτυακό Σύστημα Διαβούλευσης της RIS3 Δυτικής Ελλάδας, μέσα από το οποίο οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και ερευνητικοί/ακαδημαϊκοί φορείς μέλη της 4πλης έλικας του οικοσυστήματος καινοτομίας (επιχειρήσεις, Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης Γνώσης καθώς και κοινωνία πολιτών) καλούνται να συμμετάσχουν στη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ) προτείνοντας συγκεκριμένα ερευνητικά/καινοτομικά θέματα/έργα, για τα οποία εκτιμούν ότι θα προωθήσουν την οικονομική δραστηριότητα και την προοπτική ανάπτυξης, του επιμέρους οικονομικού κλάδου/τομέα στη Δυτική Ελλάδα.

Η ΔΕΑ θα διεξαχθεί «σύγχρονα» με τη διοργάνωση θεματικών ημερίδων διαβούλευσης αλλά και «ασύγχρονα» με τη λειτουργία της πλατφόρμας υποβολής προτάσεων/ιδεών,

Τονίζεται ότι παρόλο του ότι η συμμετοχή των φορέων είναι εθελοντική και δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής σε μελλοντικές δράσεις, με τις υποβαλλόμενες προτάσεις/ιδέες θα αναδειχθούν οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι ανάπτυξής του τομέα ενδιαφέροντος και θα διαμορφωθούν σχετικές δράσεις και πολιτικές τόσο σε περιφερειακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.