Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στον τομέα “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ” της Περιφερειακής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δυτικής Ελλάδα 2021-2027

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργάνωσε ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στον τομέα “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ” της Περιφερειακής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δυτικής Ελλάδα 2021-2027

 Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024  και ώρα 9:30 π.μ., στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) Αριστοτέλους 18, Πάτρα (Περιβόλα Πατρών)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΑ RIS3_ΠΔΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν την ιδέα/πρότασή τους μέσα από το Δημόσιο Διαδικτυακό Σύστημα Διαβούλευσης της RIS3 Δυτικής Ελλάδας

Επίσης καλούνται όλοι οι φορείς να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ “Ψηφιακές Τεχνολογίες” στο email: ris3_rwg@pde.gov.gr

Σκοπός της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ) του Περιφερειακού Συστήματος Έξυπνης Εξειδίκευσης Καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας (RIS3-WG) είναι η αποτύπωση/τεκμηρίωση της δυναμικής και οι προοπτικές για τους αναφερόμενους στη RIS3WG κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Οι συμμετέχοντες ενδιαφερόμενοι φορείς μέλη της 4πλης έλικας του οικοσυστήματος καινοτομίας (επιχειρήσεις, Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης Γνώσης καθώς και κοινωνία πολιτών) καλούνται να συμμετάσχουν στη ΔΕΑ προτείνοντας συγκεκριμένα ερευνητικά/καινοτομικά θέματα/έργα, για τα οποία εκτιμούν ότι θα προωθήσουν την οικονομική δραστηριότητα και την προοπτική ανάπτυξης, του επιμέρους οικονομικού κλάδου/τομέα στη Δυτική Ελλάδα.

Η ΔΕΑ θα διεξαχθεί «σύγχρονα» με τη διοργάνωση θεματικών ημερίδων διαβούλευσης αλλά και «ασύγχρονα» με τη λειτουργία πλατφόρμας υποβολής προτάσεων/ιδεών

Τονίζεται ότι παρόλο του ότι η συμμετοχή των φορέων είναι εθελοντική και δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής σε μελλοντικές δράσεις, με τις υποβαλλόμενες προτάσεις/ιδέες θα αναδειχθούν οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι ανάπτυξής του τομέα ενδιαφέροντος και θα διαμορφωθούν σχετικές δράσεις και πολιτικές τόσο σε περιφερειακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

 

Παρουσιάσεις σε ημερίδα

1. ΜΑΤΣΟΥΚΑ 2024_02_27_ΣΕΠΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ v4

2. Εισήγηση ΜΟΝ-ΕΣΕΕ 

3. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ PPTX

4. ΜΑΜΑΣΙΟΥΛΑΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

5. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ _ 27-02-2024