Ένταξη της Πράξης: «ΟΧΕ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ -ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης: «ΟΧΕ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ -ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Κείμενο Απόφασης Ένταξης