Ένταξη της Πράξης «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για την επικαιροποίηση της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5200781 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για την επικαιροποίηση της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5200781 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Κείμενο Απόφασης Ένταξης