Ένταξη της Πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020” ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5200821 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020” ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5200821 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Κείμενο Απόφασης Ένταξης