Ένταξη της Πράξης «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία της επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αγρινίου για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027» με Κωδικό ΟΠΣ 5201206 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία της επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αγρινίου για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027» με Κωδικό ΟΠΣ 5201206 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Κείμενο Απόφασης Ένταξης