Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002303 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002303 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

 

Κείμενο Απόφασης Ένταξης