Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ: KOINΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002347 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ: KOINΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002347 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

 

Κείμενο Απόφασης Ένταξης