Ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Δυτικής Ελλάδος (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003474 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Δυτικής Ελλάδος (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003474 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ