Ένταξη της Πράξης «Παρακολούθηση υδάτων σε ΧΥΤΑ/Υ και ΕΕΛ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ΠΠ 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6003528 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Παρακολούθηση υδάτων σε ΧΥΤΑ/Υ και ΕΕΛ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ΠΠ 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6003528 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ