Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση υποστήριξης δικτύου δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 6004273 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση υποστήριξης δικτύου δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 6004273 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ