Ένταξη της Πράξης ««ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ»» με Κωδικό ΟΠΣ 6004377 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης ««ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ»» με Κωδικό ΟΠΣ 6004377 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ