Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή & Λειτουργική Αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του ΟΑΕΔ της ΕΠΑΣ Πύργου» με Κωδικό ΟΠΣ 6004398 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή & Λειτουργική Αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του ΟΑΕΔ της ΕΠΑΣ Πύργου» με Κωδικό ΟΠΣ 6004398 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

 

Απόφαση Ένταξης