Ένταξη της τμηματοποιημένης Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α,B,C, ΚΑΙ M, Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ.» με Κωδικό ΟΠΣ 6004410 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της τμηματοποιημένης Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α,B,C, ΚΑΙ M, Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ.» με Κωδικό ΟΠΣ 6004410 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ