Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομής προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 6005068 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομής προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 6005068 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ