Ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την εφαρμογή της Oδηγίας 2006/7/ΕΚ για τα ύδατα κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην περίοδο 2024-2029» με Κωδικό ΟΠΣ 6005195 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την εφαρμογή της Oδηγίας 2006/7/ΕΚ για τα ύδατα κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην περίοδο 2024-2029» με Κωδικό ΟΠΣ 6005195 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ