Ένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ»

Ένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001104 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ