Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5002128 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5002128 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ