ΝΕΟ Μητρώο Προμηθευτών

Επικαιροποίηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ 2019

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την ΑΠ. 1453/11-4-2017  Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  ΕΠ  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις αναθέσεις και συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία του άρθρου 12 της 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) ΥΑ, που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και λοιπόν φορέων του Προγράμματος.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και μέχρι 31/12/2023, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν.  Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός καταλόγους.

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας– Μονάδα Γ΄ – Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, 26441 Πάτρα σχετικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Η νέα απόφαση – πρόσκληση για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 διατίθεται εδώ.

1H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 01-06-2016

1H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 01-06-2016

3H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5-7-2016

4H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 13-07-2016

5Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 19-09-2016

6Η-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-26-09-2016

7H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 23-11-2016

8H-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ 20-12-2016

9H-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ 31-01-2017

10Η-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ 02-05-2017

11H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  15-06-2017

12H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 13-07-2017

13H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 07-09-2017

14H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 24-10-2017

15η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 22-12-2017

16H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 24-04-2018

17H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 14-06-2018

18H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 19-09-2018

19H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 23-11-2018

20H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 23-05-2019

21H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 06-09-2019

22H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 11-12-2019

23H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 29-01-2020

24H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 11-03-2020

25H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 10-06-2020

26H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 23-07-2020

27H ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 20-10-2020

28Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 18-03-2021

29Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 19-04-2021

30Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 24-08-2021

31Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 21-09-2021

32Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 12-11-2021