ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την ανάθεση της σύμβασης του έργου :
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ: ΡΕΜΑ ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗ Ι – ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ»
Προϋπολογισμού δημοπράτησης : 3.500.000,00 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ