1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΗ 1.δε.4 «Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων»

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

ΔΡΑΣΗ 1.δε.4 «Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων»

Η διαβούλευση για τη δράση θα είναι ανοικτή μέχρι 20/3/2020 στην ιστοσελίδα:

https://www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/clusters/consultation.html

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο τη λειτουργία και συμμετοχή των επιχειρήσεων ως τμήματα – μέλη σε Αλυσίδες Προστιθέμενης Αξίας σε τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό και Παγκόσμιο επίπεδο που αναγνωρίζεται επίσημα.

Η δράση είναι δυναμική, πολυσύνθετη με έντονη Περιφερειακή Διάσταση που περιλαμβάνει την παροχή κινήτρων, ενισχύσεων και λειτουργικών παρεμβάσεων για την στήριξη δύο σύγχρονων και συμπληρωματικών αξόνων δράσης:

 • δημιουργία / στήριξη λειτουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών και Δικτυώσεων σε τοπικό επίπεδο ή / και καθετοποιημένων – συμπληρωματικών δραστηριοτήτων υπό την έννοια της Βιομηχανικής Συμβίωσης με τη δυνατότητα δημιουργίας κοινών ερευνητικών υποδομών και συνεργατικών δράσεων
 • δημιουργία / στήριξη λειτουργίας και την διεθνοποίηση των καθετοποιημένων Αλυσίδων προστιθέμενης αξίας σε τοπικό/περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Στόχο επίσης αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας, μέσω  της ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που:

 • προσανατολίζουν τις επιχειρήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας,
 • προωθούν και ενισχύουν αποτελεσματικές και αμοιβαίως συμφέρουσες συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανισμών ανάπτυξης ή/και διάδοσης γνώσης και πληροφορίας,
 • αξιοποιούν την καινοτομία για την βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στην ελληνική και διεθνή αγορά.

 

Δικαιούχοι της Δράσης

Νομικές οντότητες, υφιστάμενες ή υπό σύσταση, επιφορτισμένες με τη διαχείριση των υποστηρικτικών μηχανισμών και περιλαμβάνουν ενδεικτικά ως εταίρους ή συμμετέχοντες:

 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (απαραίτητο να έχουν την πλειοψηφία στο συνεργατικό σχήμα)
 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οργανισμούς και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 • Μη κερδοσκοπικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επαγγελματικά ή εμπορικά Επιμελητήρια

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης και να πραγματοποιήσουν τις δαπάνες τους για το υποβληθέν έργο, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • να λειτουργούν με βάση καταστατικό, σύνθεση εταίρων και οργανισμό λειτουργίας, συμβατά με το περιεχόμενο και τους σκοπούς της δράσης ή να λειτουργήσουν βάσει μνημονίου συνεργασίας φορέων που συμμετέχουν στην υπό ίδρυση νομική οντότητα, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης
 • να έχουν ιδρυθεί ή για τις υπό σύσταση νομικές οντότητες ή να έχει υποβληθεί δήλωση υπό ίδρυσης επιχείρησης και να έχει αποδοθεί ΑΦΜ, ή να διαθέτει πλήρες σχέδιο καταστατικού σύστασης και σχετικές δηλώσεις πρόθεσης συμμετοχής των συμμετχόντων εταίρων πριν την υποβολή της πρότασης.
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα αποκτήσουν νόμιμα κατασκευασμένες και λειτουργούσες κτιριακές υποδομές και ότι θα αποκτήσουν και αναπτύξουν κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Η απαίτηση αφορά τόσο κτιριακές υποδομές όσο και ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κλπ)
 • Να συμμετέχουν ως εταίροι κατ’ ελάχιστο:

α) πέντε ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εκ των οποίων τουλάχιστον μια να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει ερευνητικό τμήμα και ότι έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ή έχει κάνει δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στο πρόσφατο παρελθόν),

β) πέντε ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένας οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Σημειώνεται ότι συνεργαζόμενες/συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να θεωρηθούν ανεξάρτητα μέρη,

 • Να λειτουργούν ή λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι/σύνδεσμοι επιχειρήσεων, ΑΜΚΕ.
 • Να τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Ορισμός προβληματικών » της παρούσας πρόσκλησης,
 • να δεσμευθούν ότι δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών των πράξεων πριν την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης
 • Να μην είναι εξωχώρια (offshore) η επιχείρηση
 • να συμπεριλάβουν στα επιχειρηματικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να δεσμευτούν ότι τα επιχειρηματικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να υποβάλουν έως μια πρόταση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
 • να τηρούν τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014
 • η πρόταση που θα υποβάλουν να αφορά επιλέξιμο συνεργατικό σχηματισμό σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και το Παράρτημα Χ
 • να έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα συμμετάσχουν στον συνεργατικό σχηματισμό ως μέλη και οι οποίες κατά 50% κατ΄ ελάχιστον να δραστηριοποιούνται με ΚΑΔ σύμφωνα με το Παράρτημα X και ανάλογα του συνεργατικού σχηματισμού σύμφωνα με την ΣΕΕ.
 • Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 2 εκ. Ευρώ ή συνολικά περισσότερες από 50 ετήσιες θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΕΜΕ)
 • Δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:
  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
 • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)

 

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ενισχυθούν έργα συνολικού προϋπολογισμού (1η & 2η φάση) που θα κυμαίνονται  (επιχορηγούμενος π/υ) από 150.000€ έως 2.000.000€.

Για τα έργα που κάνουν χρήση του κανονισμού de miminis η μέγιστη δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000€

Ο συνολικός προβλεπόμενος Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται στα 6.500.000€

Η δράση προβλέπεται να εξελιχθεί σε 2 φάσεις (προσκλήσεις):

1η φάση: αρχική ενίσχυση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης του συνεργατικού σχηματισμού με δυνατότητα και ενίσχυσης υλοποίησης σημαντικών κοινών καινοτομικών επενδύσεων σε ενσώματα και ασώματα πάγια

2η φάση:  ενίσχυση (μόνο σύμφωνα με τον ΓΑΚ651) υλοποίησης σημαντικών κοινών καινοτομικών επενδύσεων σε ενσώματα και ασώματα πάγια, τα οποία έχουν σχεδιασθεί μετά τον 1ο χρόνο λειτουργίας του συνεργατικού σχήματος, για όσα σχήματα έχουν ενισχυθεί από την 1η φάση της δράσης

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

 

Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων του Προγράμματος είναι:

Α) το άρθρο 27 του ΓΑΚ651/2014, σύμφωνα με το οποίο ισχύον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η ενίσχυση για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας χορηγείται αποκλειστικά στις νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τους εν λόγω σχηματισμούς (οργάνωση συνεργατικών σχηματισμών).
 • Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις δραστηριότητες του συνεργατικού σχηματισμού είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων. Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον με 10% των επενδυτικών δαπανών του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας μπορούν να έχουν προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους. Για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, αυτή η πρόσβαση είναι ανάλογη προς τη συμβολή της επιχείρησης στις επενδυτικές δαπάνες και οι όροι δημοσιοποιούνται.
 • Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλισμού του συνεργατικού σχηματισμού και τη συμμετοχή στις δραστηριότητές του αντιστοιχούν στην τιμή της αγοράς ή αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος.

Ή Εναλλακτικά

Β) ο κανονισμός de minimis 1407/2013 σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η ενίσχυση για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας χορηγείται αποκλειστικά στις νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τους εν λόγω σχηματισμούς (οργάνωση συνεργατικών σχηματισμών).
 • Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις δραστηριότητες του συνεργατικού σχηματισμού είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων. Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον με 10% των επενδυτικών δαπανών του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας μπορούν να έχουν προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους. Για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, αυτή η πρόσβαση είναι ανάλογη προς τη συμβολή της επιχείρησης στις επενδυτικές δαπάνες και οι όροι δημοσιοποιούνται.
 • Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλισμού του συνεργατικού σχηματισμού και τη συμμετοχή στις δραστηριότητές του αντιστοιχούν στην τιμή της αγοράς ή αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος.

 

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου και σε κάθε περίπτωση με λήξη πριν την 30/6/2023.

 Ημερομηνίες Υποβολής

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των επενδυτικών προτάσεων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΠΕΠ ΔΕ: Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων»

 

Προβλεπόμενη Έναρξη υποβολής προτάσεων :   Μάρτιος   2020

Προβλεπόμενη Λήξη υποβολής προτάσεων :       Μάιος       2020

 

Η δράση θα υποστηριχθεί όσο αναφορά την υποδοχή των προτάσεων, την αξιολόγηση, την  παρακολούθηση και πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)

 

Μορφή ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής:

Α) σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΓΑΚ651/2014

 • Έως 65% για ενισχύσεις για την δημιουργία ή την αναβάθμιση εξοπλισμού συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού)
 • Έως 50% για Ενισχύσεις Λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών

 

Β) σύμφωνα με τον κανονισμό de minimis 1407/2013

 • Έως 100% για ενισχύσεις για την δημιουργία ή την αναβάθμιση εξοπλισμού συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού)
 • Έως 100% για Ενισχύσεις Λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών

Ο δικαιούχος θα λαμβάνει το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης σε τρεις δόσεις

α) με προκαταβολή για το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου ή

β) με την συμπλήρωση του  30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

γ) με την συμπλήρωση του  επόμενου 35% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

δ) με τη συμπλήρωση του  υπολοίπου  του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την αίτηση υποβολής στην παρούσα δράση.

Πληροφορίες-δημοσιότητα

Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση του Προγράμματος και η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020” διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

Η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση του Προγράμματος (με το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν), θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.dytikiellada.gr, και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr/ependyseis. Η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για ένα μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων (Μαιζώνος 122 & Γούναρη 26222 Πάτρα,  Τηλέφωνο: 2610 622711), E-mail επικοινωνίας: efd@diaxeiristiki.gr

Το πλήρες κείμενο της προδημοσίευσης με τους επιλέξιμους ΚΑΔ καθώς και τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ακολουθεί στο αναλυτικό κείμενο της προδημοσίευσης:

20200218 1η Τροποπ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ CLUSTER