ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με τίτλο:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Οι Στρατηγικές θα πρέπει να εξυπηρετούν τους Ειδικούς Στόχους του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014-
2020 και να εμπίπτουν στα είδη δράσεων όπως αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος IΙ.
Το περιεχόμενο των Στρατηγικών θα πρέπει να είναι ακριβές και αναλυτικό, θα περιλαμβάνει αναλυτικό προϋπολογισμό των δράσεων, συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης, ωριμότητα των πράξεων, συμπληρωματικότητα με χρηματοδοτικά εργαλεία, συμμετοχή και άλλων προγραμμάτων. Στο Σχέδιο Δράσης θα περιλαμβάνεται κατάλογος δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και ξεχωριστός κατάλογος με δράσεις που πιθανώς θα χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές οι οποίες και θα αναφέρονται στο σχέδιο, με σκοπό την τεκμηρίωση και υποστήριξη του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της στρατηγικής μέσω των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 59.900.000€

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 8/7/2016
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 5/9/2016

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Δήμος Πατρέων
  • Δήμος Αγρινίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ BAA