ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 2.γ.1.1 και τίτλο:

«Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών»

Η πρόσκληση αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών για ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης προς όφελος των δημοσίων φορέων, των ιδιωτών – επιχειρηματιών, των πολιτών και επισκεπτών της ΠΔΕ.
Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων ψηφιακών υπηρεσιών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παρόντος τύπου δράσης αποτελούν:
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών επιχειρηματικών και εμπορικών κέντρων για την προώθηση της περιφερειακής / τοπικής επιχειρηματικότητας με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας
•Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ενημέρωσης, ψυχαγωγίας των πολιτών, επισκεπτών και τουριστών της Περιφέρειας
•Ανάπτυξη εφαρμογών και διαδραστικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών σε αστικά κέντρα (π.χ. θέσεις parking, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ)
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος μέτρησης και παρακολούθησης της ποιότητας ζωής σε μεγάλα αστικά κέντρα και ενημέρωση πολιτών σε πραγματικό χρόνο, κλπ
Σημειώνεται ότι τμήμα του παρόντος τύπου δράσης το οποίο περιλαμβάνει έργα και δράσεις παροχής ψηφιακών υπηρεσιών κλπ. θα αποτελέσει μέρος του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος.
Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι):
α) Επιχειρήσεις,
β) Γενικός πληθυσμός ΠΔΕ και
γ) Επισκέπτες ΠΔΕ

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 1.600.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/11/2018
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2019

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

• Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ (Για δράσεις που δεν είναι κρατική ενίσχυση)
• Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι (Για δράσεις που δεν είναι κρατική ενίσχυση)
• Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Για δράσεις που δεν είναι κρατική ενίσχυση)
• ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων (Για δράσεις που δεν είναι κρατική ενίσχυση)
• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ (Για δράσεις που δεν είναι κρατική ενίσχυση)
• Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων (Για δράσεις που δεν είναι κρατική ενίσχυση)
• Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3384