Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της
πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5087280 με τη διαδικασία επιλογής μέσω καταλόγου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ