Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης υλοποίησης των ΟΧΕ/ΒΑΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης υλοποίησης των ΟΧΕ/ΒΑΑ του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2021-2027», δαπάνης 60.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Πρόσκληση