Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη εφαρμογής μεθόδου μοναδιαίου κόστους ενταγμένων έργων ΕΚΤ+ του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη εφαρμογής μεθόδου μοναδιαίου
κόστους ενταγμένων έργων ΕΚΤ+ του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027», με τη διαδικασία
ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος