ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΧΕ – ΒΑΑ

Η πολιτική συνοχής 2014-2020 είναι η βασική πολιτική επενδύσεων της ΕΕ. Αναφέρεται σε Η πολιτική συνοχής 2014-2020 επαναπροσδιορίζοντας τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εισάγει τον όρο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με στόχο την καλλιέργεια ολοκληρωμένων πολιτικών που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας ευρύτερης περιοχής με σκοπό να διασφαλιστούν συνέργειες στις επενδύσεις που στηρίζονται από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Στόχος είναι τα έργα του δομημένου περιβάλλοντος να εντάσσονται σε ένα δομημένο εννοιολογικό δίκτυο που υπό προϋποθέσεις δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για έναρξη ή και ενδυνάμωση επιχειρηματικής και όχι μόνο δραστηριότητας. Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Βάσει του θεσμικού πλαισίου των ΕΔΕΤ και του σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις διακρίνονται σε: Α) ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και Β) ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές Στα πλαίσια του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 έχουν εγκριθεί οι παρακάτω στρατηγικές:
  1. ΒΑΑ Δήμου Πατρέων
  2. ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου
  3. ΟΧΕ στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας
  4. ΟΧΕ στην περιοχή Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού
Οι λεπτομέρειες των 4 επιμέρους εγκεκριμένων στρατηγικών περιγράφονται στους παρακάτω συνδέσμους:
ΟΧΕ ΚΑΤΑΚΟΛΟ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΟΧΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
     
Scroll to Top