1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΟΧΕ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό 2.γ.1.1.β και τίτλο:

«Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΟΧΕ»

Η πρόσκληση αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών για ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης προς όφελος των δημοσίων φορέων, των ιδιωτών – επιχειρηματιών, των πολιτών και επισκεπτών της ΠΔΕ, όπως προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ΟΧΕ.
Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων ψηφιακών υπηρεσιών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παρόντος τύπου δράσης αποτελούν:
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών επιχειρηματικών και εμπορικών κέντρων για την προώθηση της περιφερειακής / τοπικής επιχειρηματικότητας με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας
•Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ενημέρωσης, ψυχαγωγίας των πολιτών, επισκεπτών και τουριστών της Περιφέρειας
•Ανάπτυξη εφαρμογών και διαδραστικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών σε αστικά κέντρα (π.χ. θέσεις parking, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ)
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος μέτρησης και παρακολούθησης της ποιότητας ζωής σε μεγάλα αστικά κέντρα και ενημέρωση πολιτών σε πραγματικό χρόνο, κλπ

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 700.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/10/2018
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/05/2019

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα, που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2713