ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0101B-4  και τίτλο:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ»

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στην ενίσχυση ερευνητικών έργων σε συγκεκριμένους τομείς ΕΤΑΚ στον τομέα της RIS3 της Δυτικής Ελλάδας «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ» όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠΠΔΕ (www.dytikiellada.gr).
Ο κρίσιμος τομέας της Αγροδιατροφής παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα εκσυγχρονισμού και ανταγωνιστικότητας κυρίως της παραγωγικής βάσης, της συνένωσης δυνάμεων και της δημιουργίας ισχυρών ανταγωνιστικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα της αγροδιατροφής.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χαρακτηρίζεται από την συγκέντρωση ισχυρού Ερευνητικού Δυναμικού των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων), από τα οποία θα πρέπει να μεταφερθούν τα σχετικά ερευνητικά αποτελέσματα και οι νέες τεχνολογίες στους φορείς της παραγωγής και τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί μια κουλτούρα συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ όλων των μερών ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Η παραγωγή νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και η μεταφορά και εφαρμογή τους στην αγροδιατροφική αλυσίδα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικών επιχειρήσεων για την παραγωγή, τυποποίηση και ανάδειξη των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής που έχουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με στόχο την εξωστρέφεια και τις διεθνείς αγορές.
Με κρίσιμο στοίχημα την ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη δημιουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης σε ένα αειφορικό περιβάλλον. Εξάλλου, η μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγή και τις επιχειρήσεις είναι στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη δεκαετία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισμό στον πρωτογενή τομέα.
Επίσης ένα δεύτερο σημαντικό στοίχημα είναι η δυναμική διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τους υπόλοιπους τομείς αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και η εξωστρέφεια των επειχηρήσεων.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την ενίσχυση ερευνητικών έργων στον τομέα RIS3 της Δυτικής Ελλάδας «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ» στις παρακάτω θεματικές περιοχές:
• Παραγωγή υγιούς και άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού. Βελτίωση ποικιλιών-Παραγωγή υβριδίων.
• Νέες τεχνολογίες στις καλλιέργειες. Βιολογικές και νέες δυναμικές καλλιέργειες. Αξιοποίηση τοπικών ποικιλιών φυτών και φυλών ζώων. Νέες τεχνολογίες στην παραγωγή ζωοτροφών υψηλής διατροφικής αξίας.
• Σύγχρονα συστήματα παραγωγής στις καλλιέργειες υπό κάλυψη και στις καλλιέργειες εκτός εδάφους ( Υδροπονία – Αεροπονία, ΝFT, Float System, κλπ.)
• Τυποποίηση, μεταποίηση, ποιότητα, ασφάλεια, ιχνηλασιμότητα, εφοδιαστικές αλυσίδες στα προϊόντα αγροδιατροφής φυτικής και ζωικής προέλευσης. Νέα προϊόντα θρέψης, λίπανσης, φυτοπροστασίας.
• Νέες τεχνολογίες και εφαρμογές βιοτεχνολογίας στην παραγωγή προϊόντων αγροδιατροφής (π.χ. τελικά προϊόντα, οίνος, superfoods, βιολειτουργικά τρόφιμα, βιοδραστικές ουσίες).
• Σύγχρονος εξοπλισμός αγροδιατροφικών μονάδων και θερμοκηπίων. Χρήση νέων υλικών. Αξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων.
Στόχος είναι να προκύψουν ερευνητικά αποτελέσματα μέχρι επίπεδο TRL 7 ξεκινώντας από τουλάχιστον TRL 4. Επίσης είναι δυνατή και η στήριξη επιδεικτικών/πιλοτικών δράσεων σε TRL 8 για την επιβεβαίωση και επίλυση προβλημάτων εφαρμογής για τη διαμόρφωση έργου αναφοράς από της πλευράς των εταιριών, που θα εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα των έργων, εφόσον είναι δυνατή η χρηματοδότησή τους από το ΕΤΠΑ.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες :
Ι) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (αρ. 25 του Καν. Ε.Ε. 651/2014) όπου το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.
Η κάθε πράξη μπορεί να αφορά είτε μόνο μια από τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες είτε συνδυασμό περισσοτέρων.

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 10/7/2018
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/10/2018 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΤΡΟΠΟΠ ΚΑΙ 3η ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Συνημμένα πρόσκλησης “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ” (σε επεξεργάσιμη μορφή)

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ 

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις – διευκρινήσεις