ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Δράσεις προβολής της ΠΔΕ (Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας)» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 26c11d_1 και τίτλο:

«Δράσεις προβολής της ΠΔΕ (Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας)»

Στόχος του συγκεκριμένου τύπου δράσης είναι η προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που διαθέτει η ΠΔΕ και η ανάδειξη της με τρόπους που ενισχύουν τον τουρισμό.Ειδικότερα, επιδιώκεται η αύξηση των εγχώριων και αλλοδαπών τουριστών ως αποτέλεσμα της ελκυστικότητας των πολιτιστικών μνημείων και των φυσικών πόρων. Περιλαμβάνονται ενέργειες προβολής των πολιτιστικών πόρων της ΠΔΕ όπως μνημεία, σύνολα και αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικές διαδρομές καθώς και των πόρων του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στις δυνατότητες των ειδικών μορφών τουρισμού (πχ. θεραπευτικός,
ιαματικός, γαστρονομικός κλπ).

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 1.000.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2018
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2018

Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_26e11b_2