3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό 9.ii.1.1-c και τίτλο:

«Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Στο πλαίσιο του έργου ενισχύονται οι υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, μέσω της πρόσληψης, κατάρτισης και διάθεσης για απασχόληση έξι (6) Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών (ΔΜ) σε επιλεγμένους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η διευκόλυνση στην επικοινωνία και τη συνδιαλλαγή των μεταναστών,  αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας με την Υπηρεσία, τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και την τοπική κοινωνία.
– Περιγραφή της περιοχής εφαρμογής της πρότασης (π.χ. πληθυσμός, είδος περιοχής, κλπ.)
Η επιλογή των δυνητικών δικαιούχων έγινε από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΥΜΕΠΟ) σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
1. Αριθμός νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στο Δήμο (εκτός αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας) ή/και
2. Ύπαρξη Κέντρου Φιλοξενίας στα γεωγραφικά όρια του Δήμου ή/και
3. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία σε διαμερίσματα

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 306.003,43€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 8/4/2019
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2019

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η πράξη δύναται να υλοποιηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης Δήμων και ΕΕΤΑΑ.
  • ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Η πράξη δύναται να υλοποιηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης Δήμων και ΕΕΤΑΑ.
  • ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ Η πράξη δύναται να υλοποιηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης Δήμων και ΕΕΤΑΑ.
  • ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Η πράξη δύναται να υλοποιηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης Δήμων και ΕΕΤΑΑ.
  • ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Η πράξη δύναται να υλοποιηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης Δήμων και ΕΕΤΑΑ.
  • ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Η πράξη δύναται να υλοποιηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης Δήμων και ΕΕΤΑΑ.
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
  • Φορείς που συστήνονται από ΟΤΑ α’ βαθμού (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς επιχειρήσεις) Η πράξη δύναται να υλοποιηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ.
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Α.Α.3625