Έκδοση οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων πρόσκλησης 4.c.1.1-a3: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»

Έκδοση οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων πρόσκλησης 4.c.1.1-a3: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ