Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5032668 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5032668 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»