Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου – 12ου Νηπιαγωγείου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5032705 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου – 12ου Νηπιαγωγείου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5032705 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ