Ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης» με Κωδικό ΟΠΣ 5032911 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης» με Κωδικό ΟΠΣ 5032911 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ