Ένταξη της Πράξης «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Δυτικής Αχαΐας» με Κωδικό ΟΠΣ 5094706 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Δυτικής Αχαΐας» με Κωδικό ΟΠΣ 5094706 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ