ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης Δράσεων ΕΚΤ (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 6.0.0.1-e_2 και τίτλο:

Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης Δράσεων ΕΚΤ

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 150.000€
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24-11-2021
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31-12-2022

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ